www.eprace.edu.pl » historia-strazy-miejskich » spis treści

Ewolucja municypalnych służb ochrony porządku publicznego na tle historycznym1. Wstęp2. Rozdział I. Kształtowanie się oraz funkcjonowanie organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce w okresie przedlokacyjnym3. Rozdział II. Powstawanie i funkcjonowanie municypalnych organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce, w okresie miast lokowanych na prawie niemieckim

 3.1. Miasta lokowane na prawie niemieckim

 3.2. Powstanie municypalnych służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego

 3.3. Organy, urzędnicy i funkcjonariusze municypalni zajmujący się ochroną porządku

 3.4. Straże miejskie

 3.5. Schyłek miast lokowanych na prawie niemieckim4. Rozdział III. Municypalne organy ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie zaborów na ziemiach polskich

 4.1. Okres reform Sejmu Czteroletniego

 4.2. Insurekcja Kościuszkowska

 4.3. Księstwo Warszawskie

 4.4. Królestwo Polskie

 4.5. Wolne Miasto Kraków

 4.6. I wojna światowa – odzyskanie niepodległości5. Rozdział IV. Kształtowanie się i funkcjonowanie municypalnych służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie II RP6. Rozdział V. Municypalne służby ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce, w okresie II wojny światowej

 6.1. Wybuch II wojny światowej

 6.2. Polskie Państwo Podziemne7. Rozdział VI. Kształtowanie się municypalnych instytucji ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce po II wojnie światowej

 7.1. Wyzwolenie – Ziemie Odzyskane

 7.2. Miejskie Służby Porządkowe

 7.3. Zarys historii straży gminnych (miejskich) na przykładzie Straży Miejskiej we Włocławku

 7.4. Współczesne straże gminne (miejskie) w ujęciu statystycznym8. Zakończenie9. Bibliografia10. Załączniki

 10.1. Dyplom potwierdzający służbę w Straży Obywatelskiej od dnia 4 sierpnia 1915 r. do dnia 1 lutego 1916 r.

 10.2. Pieczęć Milicji Miejskiej stołecznego miasta Warszawy, Komisariat IV, z 1917 r.

 10.3. Odezwa z dnia 1 sierpnia 1920 r. dotycząca utworzenia Straży Obywatelskiej w mieście Częstochowa oraz powiecie Częstochowskim

 10.4. Odezwa Starosty Częstochowskiego z dnia 16 sierpnia 1920 r. do mieszkańców miasta i powiatu w sprawie uprawnień Straży Obywatelskiej

 10.5. Karta członka Straży Obywatelskiej miasta stołecznego Warszawy z 1920 r.

 10.6. Poświadczenie służby w Straży Obywatelskiej miasta stołecznego Warszawy z 1920 r.

 10.7. Odpis uchwały Rady gminnej Krynicy - Zdroju z dnia 23 stycznia 1929 r. m. in. w sprawie zorganizowania Miejskiej Straży Policyjnej

 10.8. Pismo – odpowiedź Zarządu Miejskiego w Krynicy - Zdroju z dnia 14 listopada 1936 r. do Związku Miast Małopolskich we Lwowie w sprawie straży miejskiej

 10.9. Obwieszczenie Urzędowe Delegata Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na województwo lubelskie z dnia 25 lipca 1944 r. o objęciu władzy

 10.10. Odezwa Delegata Powiatowego Rządu Polskiego do mieszkańców z dnia 25 lipca 1944 r. o objęciu kierownictwa administracji cywilnej w powiecie

 10.11. Odezwa z dnia 24 stycznia 1945 r. do ludności powiatu średzkiego dotycząca utworzenia Komitetów Porządkowych

 10.12. Zarządzenie Nr 1/87 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 stycznia 1987 r. w sprawie utworzenia komórki „Stanowisko pracy ds. porządku i czystości w mieście” w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego we Włocławku

 10.13. Aneks do Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego we Włocławku z 1987 r. – opis „Stanowiska pracy ds. porządku i czystości w mieście”

 10.14. Zakres czynności na stanowisku inspektora Miejskiej Służby Porządkowej we Włocławku z 1989 r.

 10.15. Wzory oznaczeń noszonych na umundurowaniu Miejskiej Służby Porządkowej miasta Włocławka obowiązujące w latach 1989 - 1991

 10.16. Kserokopia pisma okólnego z dnia 8 listopada 1990 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra – Pełnomocnika Rządu do spraw Reformy Samorządu Terytorialnego w sprawie tworzenia straży miejskich

 10.17. Uchwała Nr XLV/326/92 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Policja Municypalna

 10.18. Zarządzenie Nr 12/91 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej we Włocławku

 10.19. Zarządzenie Nr 6/95 Prezydenta Miasta Włocławka z dnia 19 września 1995 r. zmieniające Zarządzenie Nr 12/91 Prezydenta Miasta Włocławka z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej we Włocławku

 10.20. Wzory oznaczeń noszonych na umundurowaniu Straży Miejskiej we Włocławku obowiązujące w latach 1991 - 1996

 10.21. Wzory oznaczeń noszonych na umundurowaniu Straży Miejskiej we Włocławku obowiązujące od 1997 r.

 10.22. Sposób oznakowania oraz wzór znaku stosowanego na pojazdach służbowych Straży Miejskiej we Włocławku

 10.23. Wzory legitymacji służbowych Straży Miejskiej we Włocławku

 10.24. Uchwała Nr 43/XLVII/98 Rady Miasta Włocławek z dnia 15 czerwca 1998 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej we Włocławku

 10.25. Uchwała Nr 21/XXIX/2001 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2001 r. w sprawie określenia formy organizacyjno – prawnej Straży Miejskiej we Włocławku i nadania jej Regulaminu Organizacyjnego

 10.26. Uchwała Nr 7/XLIV/2006 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie formy organizacyjno – prawnej Straży Miejskiej we Włocławku i nadania jej Regulaminu Organizacyjnego

 10.27. Zarządzenie Nr 24/2006 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie nadania sztandaru Straży Miejskiej we Włocławku

 10.28. Uroczystość wręczenia i poświęcenia sztandaru Straży Miejskiej we Włocławku w dniu 14 czerwca 2006 r.

 10.29. Sztandar Straży Miejskiej we Włocławku

 10.30. Uchwała Nr 39/VIII/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Straży Miejskiej we Włocławku

 10.31. Uchwała Nr 91/XI/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej we Włocławku

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.