www.eprace.edu.pl » historia-strazy-miejskich » Rozdział II. Powstawanie i funkcjonowanie municypalnych organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce, w okresie miast lokowanych na prawie niemieckim » Schyłek miast lokowanych na prawie niemieckim

Schyłek miast lokowanych na prawie niemieckim

Szereg wojen toczących się w ciągu XVII i XVIII w. oraz pogarszająca się sytuacja społeczno – polityczna w Polsce, doprowadziły do upadku społeczno – gospodarczego miast181. Konieczność przeprowadzenia dogłębnych reform zbiegła się z objęciem tronu Polski przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jego próby wzmocnienia monarchii wiązały się ściśle z reformą administracji państwowej oraz reformą administracji na szczeblu lokalnym. Wyraz temu dało powołanie w roku 1765 pierwszych Komisji Dobrego Porządku (Boni Ordinis), mających na celu przeprowadzenie reform w zarządzaniu i administracji miast królewskich182. Różnie oceniane dzieło Komisji Dobrego Porządku zapoczątkowało proces reform, m. in. w sferze bezpieczeństwa publicznego (powołanie dyrektorów policji lub departamentów policji w największych miastach, usystematyzowanie przepisów porządkowych oraz przeciwpożarowych). Należy zauważyć, iż Komisje te działały w ramach już istniejącego stanu prawnego i pełniły głównie funkcję porządkującą sferę administracyjno – ustrojową miast królewskich, przy dalszym braku jednolitego ustawodawstwa ogólnokrajowego183.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.