www.eprace.edu.pl » historia-strazy-miejskich » Bibliografia

Bibliografia

 1. Abramski Andrzej, Konieczny Jerzy, Justycjariusze, hutmani, policjanci: z dziejów służb ochrony porządku w Polsce, Katowice 1988

 1. Abramski Andrzej, Konieczny Jerzy, Organizacja bezpieczeństwa w miastach polskich do roku 1795, [w:] Problemy Kryminalistyki, Nr 161, Warszawa 1983

 1. Ajnenkiel Andrzej, Konstytucje polskie, Warszawa 1983

 1. Baliński Michał, Historya miasta Wilna. Tom 1, Dzieje Wilna od założenia miasta aż do roku 1430, Wilno 1836.

 1. Baliński Michał, Historya miasta Wilna. Tom 2, Zawierający dzieje miasta Wilna od początku rządów Świdrygajłły do śmierci Stefana Batorego, czyli od 1430-1586 roku, Wilno 1836.

 1. Bardach Juliusz, Leśnodorski Bogusław, Pietrzak Michał, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1994

 1. Bąkowski Klemens, Sądownictwo karne w Krakowie w wieku XIV, Kraków 1901

 1. Bogucka Maria, Miasta a życie polityczne w Polsce XVI - XVII w., [w:] Kamler Marcin, Manikowski Adam, Samsonowicz Henryk, Wyrobisz Andrzej (red.), Władza i społeczeństwo w XVI i XVII w. Prace ofiarowane Antoniemu Mączakowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 1989

 1. Bogucka Maria, Samsonowicz Henryk, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1986

 1. Bogusławski Wilhelm, Dzieje Słowiańszczyzny północno-zachodniej do połowy XIII w. T. 2, Poznań 1889

 1. Bogusławski Wilhelm, Dzieje Słowiańszczyzny północno-zachodniej do połowy XIII w. T. 3, Poznań 1892

 1. Bogusławski Wilhelm, Dzieje Słowiańszczyzny północno-zachodniej do połowy XIII w. T. 4, Poznań 1900

 1. Brusiło Zygmunt, Z dziejów miasta, [w:] Głos Bolesławca, nr 9, Bolesławiec 1993

 1. Daszyńska-Golińska Zofia, Miasta i cechy w dawnej Polsce z rysunkami w tekście, Warszawa 1906

 1. Dziurok Adam, Początki milicji na Górnym Śląsku, [w:] Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej nr 6 (17) czerwiec 2002, Warszawa 2002

 1. Filar Marian, Prawne podstawy funkcjonowania straży komunalnych, [w:] Rajchel Kazimierz (red.), Przemiany i perspektywy straży miejskich i gminnych w ochronie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Materiały konferencyjne, Warszawa 2007

 1. Firszt Stanisław, Uzbrojenie oddziałów miejskich w średniowieczu na przykładzie miast śląskich, [w:] Olczak Jerzy (red.), Archaeologia Historica Polona, Tom 7, Toruń 1998

 1. Gall Anonim, Kronika Polska, przekład i opracowanie Grodecki Roman, Kraków 1923

 1. Głowacki Józef, Przyczynki do dziejów organizacji wojskowej Pomorza, [w:] Bartkowski Edmund (red.), 15-ta rocznica Powstania Wielkopolskiego. Przyczynki do ruchu niepodległościowego w byłym zaborze pruskim, Poznań 1933

 1. Gmitruk Janusz, Policja Polskiego Państwa Podziemnego, [w:] Frączak Tadeusz (red.), 80 lat w służbie państwa i narodu, Szczytno 2001

 1. Góralski Zbigniew, Encyklopedia urzędów i godności w dawnej Polsce, Warszawa 2000

 1. Górczak Zbyszko, Miasteczka wielkopolskie w późnym średniowieczu, [w:] Poznański Rocznik Archiwalno – Historyczny, Rocznik X/XI (2003/2004), Poznań 2004

 1. Grabowski Ambroży, Dawne zabytki miasta Krakowa. Przypomnienia przeszłości o niektórych starożytnych zwyczajach mieszczan krakowskich, o bramach, basztach i wszelakich tej niegdyś stolicy kraju obronach, z dodatkiem różnych do dziedziny pamiątek należących wiadomości, Kraków 1850

 1. Grabowski Sławomir, Zarys historii polskiej policji, [w:] Kędzierska Grażyna (red.), 85 lat polskiej policji, Szczytno 2004

 1. Grabowski Waldemar, Policja w planach Delegatury Rządu RP na Kraj, Kraków 1995

 1. Groicki Bartłomiej, Porządek sądów i spraw miejskich prawa majdeburskiego w Koronie Polskiej, Warszawa 1953

 1. Gruza Ewa, Żebrowska Dorota, Straż gminna (miejska), Toruń 1996

 1. Gryz Grzegorz, Milicja Miejska m. st. Warszawy, [w:] Gazeta policyjna, nr 27/2004, Warszawa 2004

 1. Gryz Grzegorz, Milicja Miejska miasta stołecznego Warszawy, [w:] Łaszewski Ryszard, Sprengel Bolesław (red.), Od Straży Obywatelskich do Policji. Służby porządkowe na ziemiach polskich w XX wieku, Włocławek 2007

 1. Hempel Adam, Pogrobowcy klęski. Rzecz o policji „granatowej” w Generalnym Gubernatorstwie 1939 – 1945, Warszawa 1990

 1. Internetowa Encyklopedia PWN: http://encyklopedia.pwn.pl/

 1. Jezierski Andrzej, Leszczyńska Cecylia, Historia gospodarcza Polski, Warszawa 2002

 1. Kalendarzyk Polityczno-Historyczny Miasta Stołecznego Warszawy. Na rok 1916, Warszawa 1916

 1. Kalendarzyk Polityczno-Historyczny Miasta Stołecznego Warszawy. Na rok 1917, Warszawa 1917

 1. Kamińska Krystyna, Lokacje miast na prawie magdeburskim na ziemiach polskich do 1370 r., Toruń 1990

 1. Kamińska Krystyna, Sądownictwo miasta Torunia do połowy XVII w. na tle ustroju sądów niektórych miast Niemiec i Polski, Studia Iuridica, T. 16, Zeszyt 2, Warszawa – Poznań – Toruń 1980

 1. Kapuścik Bolesław, Policja w województwie poznańskim, [w:] Wielkopolska w pracy zbrojnej i obywatelskiej, Nr 2, Poznań 1937

 1. Kitowicz Jędrzej, Opis obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta III, Tom 3, Petersburg i Mohylew 1855

 1. Kocioł Sylwia, Osadnictwo serbołużyckie na terenie Saksonii, [w:] Rocznik Lubuski, Tom 27, część 2, Przemiany ludnościowe na pograniczu lubuskim, Zielona Góra 2001

 1. Kołodziejski Stanisław, Średniowieczne zamki a szlaki komunikacyjne ziemi krakowskiej. Wstęp do studiów., [w:] Olczak Jerzy (red.), Archaeologia Historica Polona, Tom 13, Toruń 2003

 1. Koranyi Karol, Przywileje dla miasta Krakowa i miasta Lwowa z r. 1444. Z dziejów wikariatu karnego w średniowieczu, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Leona Pinińskiego, Lwów 1936

 1. Korcala Józef, Tarasinowa K., Teksty źródłowe do lokacji miasta Kalisza i wsi okolicznych, Kalisz b.d.w.

 1. Korzon Tadeusz, Dzieje wojen i wojskowości w Polsce, Tom 1, Lwów – Warszawa – Kraków 1923

 1. Korzon Tadeusz, Historya Polski, Kijów 1918

 1. Kościelniak Władysław, Walczak Krzysztof, Kronika miasta Kalisza, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 1989, I Wydanie Internetowe Krzysztof Płociński „Mikrosat”, Kalisz 1998: http://www.info.kalisz.pl/kronika/index.html

 1. Kotowski Wojciech, Straże gminne. Komentarz praktyczny, Warszawa 2004

 1. Kukiel Marian, Zarys historji wojskowości w Polsce, Warszawa 1929

 1. Kunert Jan (red.), Na straży honoru Warszawy: z działalności Straży Obywatelskiej m. st. Warszawy 1915 roku, Warszawa 1935

 1. Kutrzeba Stanisław, Dawne polskie prawo sądowe w zarysie, Lwów – Warszawa – Kraków 1927

 1. Kutrzeba Stanisław, Historya ustroju Polski w zarysie, Tom 1, Lwów 1917

 1. Kutta Janusz, Geneza i organizacja Policji Państwowej w Wielkopolsce i na Pomorzu w latach 1919 – 1922, [w:] Łaszewski Ryszard, Sprengl Bolesław (red.), Od Straży Obywatelskich do Policji. Służby porządkowe na ziemiach polskich w XX wieku, Włocławek 2007

 1. Lange Oskar, Lokacja miast Wielkopolski właściwej na prawie niemieckim w wiekach średnich (z mapą), [w:] Dąbkowski Przemysław (red.), Pamiętnik historyczno-prawny, Lwów 1925

 1. Lelewel Joachim, Polska dzieje i rzeczy jej, Tom 3, Poznań 1855

 1. Lewandowski Włodzimierz, Powstanie Wielkopolskie 1918–19, [w:] Wielkopolska w pracy zbrojnej i obywatelskiej, Nr 2, Poznań 1937

 1. Łaszewski Ryszard, Salmonowicz Stanisław, Historia ustroju Polski, Toruń 2001

 1. Łepkowski Tadeusz (red. nacz.), Słownik historii Polski, Warszawa 1973

 1. Łoziński Władysław, Patrycyat i mieszczaństwo lwowskie w XVI i XVII wieku, Lwów 1890

 1. Łukaszewicz Józef, Obraz historyczno – statystyczny miasta Poznania w dawniejszych czasach. Tom 1, Poznań 1838

 1. Maisel Witold, Dzieje polityczne miasta, administracja, wojskowość, [w:] Rusiński Władysław (red.), Dzieje Kalisza, Poznań 1977

 1. Maisel Witold, Poznańskie prawo karne do końca XVII wieku, Poznań 1963

 1. Maisel Witold, Przywileje miasta Poznania XIII – XVIII wieku, Poznań 1994

 1. Maisel Witold, Sądownictwo miasta Poznania do końca XVI wieku, Poznań 1961

 1. Majer Piotr, Geneza milicji Obywatelskiej i Policji. Analiza porównawcza, [w:] Frączak Tadeusz (red.), 80 lat w służbie państwa i narodu, Szczytno 2001

 1. Majer Piotr, Ustawy polskiej policji (1791 – 1990). Źródła z komentarzem, Szczytno 2007

 1. Majer Piotr, Zapomniana formacja (1), [w:] Gazeta Policyjna Nr 38 /2004 z 10.X.2004 r. – wydanie on-line: http://www.gazeta.policja.pl/archiwum/3804/s12a1.html

 1. Mączak Antoni, Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku, Tom 1, Warszawa 1981

 1. Mączyński Józef, Pamiątka z Krakowa. Opis tego miasta i okolic. Cześć 1, Kraków 1845

 1. Mączyński Marek, Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce przedrozbiorowej, [w:] Czapska Janina i Krupiarz Witold (red.), Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych, Warszawa 1999

 1. Mączyński Marek, Policja Państwowa w II Rzeczypospolitej, Kraków 1997

 1. Mecherzyński Karol, O magistratach miast polskich, a w szczególności miasta Krakowa, Kraków 1845

 1. Milewski Stanisław, Ciemne sprawy dawnych warszawiaków, Warszawa 1982

 1. Misiewicz Jan, Polskie organizacje bezpieczeństwa w okresie okupacji, [w:] Grabowiecki Edward (red.), Dziesięciolecie Służby Bezpieczeństwa w Polsce Odrodzonej, Warszawa 1925

 1. Misiewicz Jan, Przebieg unifikacji różnorodnych organizacyj bezpieczeństwa, [w:] Grabowiecki Edward (red.), Dziesięciolecie Służby Bezpieczeństwa w Polsce Odrodzonej, Warszawa 1925

 1. Misiuk Andrzej, Administracja spraw wewnętrznych w Polsce (od połowy XVIII wieku do współczesności). Zarys dziejów, Olsztyn 2005

 1. Misiuk Andrzej, Pepłoński Andrzej, Organizacja instytucji policyjnych w II Rzeczypospolitej 1918 - 1926. Wybór źródeł i dokumentów, Szczytno 1992

 1. Misiuk Andrzej, Samorząd a Policja w Polsce w okresie międzywojennym, [w:] Liszewski Jan (red.), Straże Miejskie w systemie organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny, Szczytno 1996

 1. Moraczewski Jędrzej, Dzieje Rzeczypospolitej Polskiej, Tom 6, Poznań 1864

 1. Ostaszewski Paweł, Służby porządku i sprawiedliwości w Polsce Podziemnej, [w:] Gazeta Policyjna Nr 10 /2004 z 14 III 2004 r. – wydanie on-line: http://www.gazeta.policja.pl/archiwum/1004/s10a1.html

 1. Piekarczyk Stanisław, Z dziejów miast polskich w XII-XI w., Warszawa 1955

 1. Piekosiński Franciszek, Prawa, przywileje i statuta miasta Krakowa (1507-1795). Tom 1, (1507-1586) Zeszyt 1, [w:] Acta Historica res Gestas Poloniae Ilustrantia, Tom 8, Kraków 1885

 1. Pieprzny Stanisław, Policja. Organizacja i funkcjonowanie, Kraków 2003

 1. Pieprzny Stanisław, Uprawnienia strażników straży gminnej (miejskiej), [w:] Rajchel Kazimierz (red.), Przemiany i perspektywy straży miejskich i gminnych w ochronie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Materiały konferencyjne, Warszawa 2007

 1. Płowucha Stanisław, Straże komunalne – prawne podstawy działania, kompetencje w zakresie bezpieczeństwa lokal­nego [w:] Filar Marian (red.), Problemy bezpieczeństwa lokalnego, Toruń 1995

 1. Przygodzki Sławomir, Lokacja Kalisza w XIII wieku – różnice w historiografii, [w:] Kalisia Nowa Nr 5-6-7/126/2007, Kalisz 2007

 1. Ptaśnik Jan, Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce, Warszawa 1949

 1. Ptaśnik Jan, Obrazki z przeszłości Krakowa, Kraków 1902

 1. Ptaśnik Jan, Obrazki z przeszłości Krakowa, Serya druga, Kraków 1903

 1. Raczyński Edward, Wspomnienia Wielkopolski, to jest Wojewodztw Poznańskiego, Kaliskiego i Gnieźnieńskiego, Tom 1, Poznań 1842

 1. Raczyński Edward, Wspomnienia Wielkopolski, to jest Wojewodztw poznańskiego, Kaliskiego i Gnieźnieńskiego, Tom 2, Poznań 1843

 1. Relacja Ibrahima ibn Jakuba z podróży do krajów słowiańskich w przekładzie al Bekriego, T. Kowalski, (wyd. i tłum.), [w:] Pomniki dziejowe Polski, Seria II, Tom 1, Kraków 1946

 1. Siemak Zbigniew, Polskie formacje porządkowe na Lubelszczyźnie w latach pierwszej wojny światowej, [w:] Łaszewski Ryszard, Sprengel Bolesław (red.), Od Straży Obywatelskich do Policji. Służby porządkowe na ziemiach polskich w XX wieku, Włocławek 2007

 1. Skarbek Fryderyk, Dzieje Polski, Część 1, Dzieje Księstwa Warszawskiego, Tom 1, Poznań 1876

 1. Smoleński Władysław, Mieszczaństwo warszawskie w końcu wieku XVIII, Warszawa 1976

 1. Sprengel Bolesław, Policja Państwowa w Toruniu 1920 - 1939, Toruń 1999

 1. Sprengel Bolesław, Ustrój organów administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego, Włocławek 2004

 1. Suproniuk Jarosław, Miejskie służby porządkowe a społeczeństwo w Polsce XIV-XVI w., [w:] Przegląd Historyczny, Tom 90, Zeszyt 2, Warszawa 1999

 1. Suproniuk Jarosław, Policja miejska i przepisy policyjne w Polsce XIII-XVI w., [w:] Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, Tom 66, Poznań – Warszawa 2006

 1. Suproniuk Jarosław, Ustawodawstwo miejskie regulujące bezpieczeństwo i porządek w miastach późnośredniowiecznej Polski (XIV-XVI w.) [w:] Gryfita. Białostocki Magazyn Historyczny, nr 14, Białystok 1997.

 1. Szczepaniak Robert, Straż Miejska Poznania w kontekście wypełniania obowiązku informowania społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, [w:] Kowalski Dariusz, Kwiatkowski Michał, Zduniak Andrzej (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa. Wybrane perspektywy, Lublin – Poznań  2004

 1. Szyszka Piotr, Straż Miejska w Krynicy-Zdroju w służbie społeczności lokalnej – w 75 rocznicę powołania, Krynica-Zdrój 2004

 1. Tomczak Edward, Twierdza Toruń w XVII i XVIII wieku, [w:] Rocznik Toruński, nr 10, Toruń 1975

 1. Uniszewski Zdzisław, Straż Miejska. Zbiór przepisów z komentarzem, Warszawa 1992

 1. Ura Elżbieta, Strażnik straży gminnej (miejskiej) – pracownikiem samorządowym, [w:] Rajchel Kazimierz (red.), Przemiany i perspektywy straży miejskich i gminnych w ochronie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Materiały konferencyjne, Warszawa 2007

 1. Urynowicz Marcin, Straż Obywatelska w Warszawie we wrześniu i październiku 1939 roku, [w:] Grabowski Waldemar (red.), Organy bezpieczeństwa i wymiar sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego, Warszawa 2005

 1. Wałęga Stanisław, O katach, hyclach i oprawcach w dawnym Toruniu, [w:] Rocznik Toruński, nr 10, Toruń 1975

 1. Volumina legum, Tom 9, Kraków 1889

 1. Wasilewski Leon, Administracja rosyjska w Królestwie Polskiem, Wiedeń 1915

 1. Weymann Stefan, Lokacja miasta Bnina, [w:] Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, Zeszyt 8, Kórnik 1963

 1. Weymann Stefan, Przywileje lokacyjne miasta Kórnika, [w:] Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, Zeszyt 7, Kórnik 1959

 1. Wojciechowska Zofia, Staropolskie akta miejskie w Archiwum Państwowym w Poznaniu, [w:] Poznański Rocznik Archiwalno – Historyczny, Rocznik X/XI (2003/2004), Poznań 2004

 1. Wojciechowski Zygmunt, Momenty terytoryalne organizacyi grodowej w Polsce Piastowskiej, Lwów 1924

 1. Wyrozumski Jerzy, Miasta w życiu politycznym Polski średniowiecznej, [w:] Czaja, Roman i Tandecki, Janusz (red.), Studia Polonica Historiae Urbanae, tom 2, Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu. Studia ofiarowane Profesorowi Antoniemu Czacharowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, Toruń 1996

 1. Zahorski Andrzej, Centralne instytucje policyjne w Polsce w dobie rozbiorów, Warszawa 1959

 1. Zahorski Andrzej, Warszawa w Powstaniu Kościuszkowskim, Warszawa 1985

 1. Zakrzewski Ignacy, Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, Tom 1, Poznań 1877

 1. Zakrzewski Ignacy, Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, Tom 2, Poznań 1878

 1. Zaremska Hanna, Niegodne rzemiosło: kat w społeczeństwie Polski XIV-XVI w., Warszawa 1986

Materiały niepublikowane – uzyskane z Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych

 1. Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Informacja dotycząca działalności straży gminnych (miejskich) oraz ocena współpracy straży z policją w 2007 roku, Warszawa 2008

 1. Hołubiczko Artur, Rozmyślania nad przemianami straży gminnych i perspektywą ich rozwoju w 10 rocznicę uchwalenia ustawy o strażach gminnych – referat wygłoszony na Konferencji Naukowej „Przemiany i perspektywy straży miejskich i gminnych w ochronie bezpieczeństwa publicznego”, która odbyła się w dniach 20 – 21 września 2007 r. w Warszawie

 1. Wrona Tadeusz, Rola reprezentacji władz lokalnych w kształtowaniu działalności Straży miejskich i gminnych – referat wygłoszony na Konferencji Naukowej „Przemiany i perspektywy straży miejskich i gminnych w ochronie bezpieczeństwa publicznego”, która odbyła się w dniach 20 – 21 września 2007 r. w Warszawiekomentarze

Jak sprawdzić przypisy?

skomentowano: 2011-05-07 09:15:23 przez: Piotr

sa w tresci, dla przykladu aby zobaczyc pierwszy przypis pracy, kliknij na wstep i najedz myszka na mala jedyneczke na koncu pierwszego akapitu

skomentowano: 2011-05-07 12:51:11 przez: eprace

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.